Ο έχων Ωτα Ακούειν Ακουέτω! 

''{...}Μέχρι της συγκλήσεως Συνόδου, μόνης αρμοδίας να αποφασίσει περί της αιρέσεως και των αιρετικών, η Θεία Χάρις, φιλανθρωπευομένη ενήργει προς σωτηρίαν του αγνοούντος ή διωκομένου Λαού του Θεού, οπωσδήποτε όμως εις κατάκρισιν των αιρετικών και των συμφρονούντων προς αυτούς ενσυνειδήτως, ως αποδεικνύεται εκ των κατωτέρω''.
''{...} Πρώτον πρόσωπον νοείται η εκδούσα τον Κανόνα Οικουμενική Σύνοδος,
δεύτερον ο παραβάτης τούτου και τρίτον ο κριτής.
''Αν η Σύνοδος'', γράφει ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης,
''δεν ενεργήσει εμπράκτως την καθαίρεσιν των Ιερέων,
ή τον αφορισμόν,
ή τον αναθεματισμόν των λαικών,
οι Ιερείς αύτοι και οι λαικοί, ούτε καθηρημένοι είναι ενεργεία,
ούτε αφορισμένοι ή αναθεματισμένοι.
Είναι υπόδικοι όμως, εδώ μεν (εις την παρούσαν ζωήν) εις την καθαίρεσιν και αφορισμόν ή αναθεματισμόν, εκεί δε (εις την μέλλουσαν ζωήν) εις την θείαν δίκην''.
Συμπληρώνων δε ο αυτός ζηλωτής Άγιος (εις την υποσημ. 2 της ερμηνείας του Γ' Κανόνος των Αγίων Αποστόλων), λέγει χαρακτηριστικώς:
''Αύτοι οι ίδιοι θείοι Απόστολοι φανερά εξηγούσι τον εαυτόν τους με τον ΜΣΤ' Κανόνα τους, επειδή δεν λέγουσι, πως ήδη ευθύς ενεργεία ευρίσκεται καθηρημένος, όποιος Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος δεχθεί το των αιρετικών βάπτισμα, αλλά καθαιρείσθαι προστάσσομεν, ήγουν να παρασταθεί εις κρίσιν, και αν αποδειχθεί, πως τούτο έκαμε, τότε ας γυμνωθεί με την ιδικήν σας απόφασιν από την ιερωσύνην, τούτο προστάσσομεν''! Τούτο συνάδει και προς τον ΙΕ Κανόνα της ΑΒ' Συνόδου, ο οποίος επαινεί την αποτείχισιν «προ συνοδικής διαγνώσεως», εκ του κηρύσσοντος αίρεσιν επισκόπου. Λέγει «προ συνοδικής διαγνώσεως», διότι αύτη προυποτίθεται βεβαίως και δια τον κηρύξαντα αίρεσιν''. Αυτή είναι η ορθή πατερική παράδοση της Εκκλησίας μας, που από την μια στέκεται φιλάνθρωπη προς το αγνούν την αίρεση ποίμνιο και από την άλλη θέτει -εν δυνάμει και ουχί εν ενεργεία- κατακριτέον τον παραβάτη του Νόμου μέχρι τη σύγκληση Οικουμενικής Συνόδου.
 
Στην αντίθετη περίπτωση, καθείς κληρικός ή ομάδα ή κοινότητα θα αποφάσιζαν αυτοί περί του παραβάτη και όλοι θα ήταν αιρετικοί, όλοι κατακριτέοι και ουχί υπόδικοι πλέον, αλλά κατάδικοι!