Γ’.Σεργιανισμός: Ἀλλοίωση τῆς Κανονικότητας
 
1. Ἕνα ἄλλο φαινόµενο καὶ κίνημα, τὸ ὁποῖο εἶναι συγγενὲς μὲ τὸν Οἰκουμενισμό, καὶ τὸ ὁποῖο ἔχει ἐπίσης ἐκκλησιολογικὴ διάσταση, εἶναι ὁ λεγόµενος Σεργιανισµός, ὁ ὁποῖος στὶς πρωτοφανεῖς περιστάσεις τοῦ διωγµοῦ τῆς Ἐκκλησίας στὴν πρώην Σοβιετικὴ Ἕνωση παρέδωσε, μέσῳ τοῦ πεπτωκότος καὶ συμβιβασθέντος Σεργίου Στραγκορόντσκυ (+1944), ἀρχικῶς μητροπολίτου καὶ μετέπειτα πατριάρχου Μόσχας, στοὺς ἀθέους καὶ θεομάχους Μπολσεβίκους ἕναν φαινοµενικὰ ἄρτιο ἐκκλησιαστικὸ ὀργανισμό, προκειμένου αὐτὸς νὰ γίνει στὰ χέρια τους ἄβουλο ὄργανο κατὰ τὴν ἀδυσώπητη πολεµική τους ἐναντίον Αὐτῆς τῆς ἴδιας τῆς Ἐκκλησίας ὡς φορέως τοῦ πληρώµατος τῆς Ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ.
 
2. Ὁ Σεργιανισµὸς δὲν εἶναι μόνον σοβιετικὸ φαινόµενο, διότι ἔπληξε σφοδρὰ καὶ τὶς Τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τῶν χωρῶν τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ὅπου ἐπικράτησαν, µετὰ τὸν Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, ἀθεϊστικὰ καὶ ἀντιχριστιανικὰ κοµµουνιστικὰ Καθεστῶτα.
 
3. Ἡ πεμπτουσία τοῦ Σεργιανισμοῦ εἶναι ἡ υἱοθέτηση τῆς πλάνης, ὅτι ἡ ἐξαπάτηση θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ χρησιµοποιηθεῖ δῆθεν ὡς µέσον διασώσεως τῆς Ἀληθείας, καὶ ἐπίσης ὅτι ἡ συνεργασία μὲ τοὺς ἐχθροὺς καὶ διῶκτες τῆς Ἐκκλησίας ἦταν δῆθεν ὁ τρόπος ἐπιβιώσεώς Της· ἀλλὰ ὅμως, στὴν πράξη συνέβη ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο: οἱ σεργιανιστὲς ἐπίσκοποι ἔγιναν ὄργανα τῶν ἀθέων Κοµµουνιστῶν, προκειμένου νὰ ἀσκοῦν ἔλεγχο στὴν Ἐκκλησία, µὲ σκοπὸ τὴν ἠθικὴ καὶ πνευµατική Της ἐξασθένηση, μέχρι τὴν τελικὴ ἀποδόμηση καὶ τὸν ἐξαφανισμό Της.
 
4. Σὲ ἐπίπεδο ἐκκλησιολογικό, ὁ Σεργιανισμὸς διαστρέβλωσε πλήρως τὴν ἔννοια τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησιαστικῆς Κανονικότητας, ἐφ᾿ ὅσον στὰ ὅρια τοῦ σεργιανισμοῦ, ἡ Κανονικότητα ἦταν οὐσιαστικὰ ἀποκοµµένη ἀπὸ τὸ Πνεῦµα καὶ τὴν Ἀλήθεια τῆς αὐθεντικῆς Κανονικῆς Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἔτσι ἔλαβε µία τυπικὴ προσαρµογὴ στὴν νοµιµότητα, ἡ ὁποία εἶναι δυνατὸν νὰ χρησιμοποιηθεῖ, προκειμένου νὰ δικαιολογήσει κάθε ἀνοµία τῆς διοικούσης Ἱεραρχίας· καὶ τελικά, αὐτὴ ἡ ἐπιφανειακὴ Κανονικότητα ἔγινε µία διοικητικὴ τεχνική, γιὰ τὴν ὑπαγωγὴ τοῦ λαοῦ τῆς Ἐκκλησίας στὴν σεργιανιστικὴ ἱεραρχία, ἀσχέτως μὲ τὴν κατεύθυνση πρὸς τὴν ὁποία αὐτὴ ὁδηγοῦσε τοὺς πιστούς.
 
5. Μετὰ τὴν κατάρρευση τῶν ἀντιχριστιανικῶν Καθεστώτων, πρὸς τὰ τέλη τοῦ προηγουμένου εἰκοστοῦ αἰῶνος, ἡ βαρυτάτη ἐκκλησιολογικὴ ἐκτροπὴ τοῦ Σεργιανισμοῦ, κάτω ἀπὸτὶς νέες συνθῆκες τῆς πολιτικῆς ἐλευθερίας, διατηρήθηκε ὡς κληρονοµιὰ τοῦ παρελθόντος καὶ συγχρόνως µετασχηµατίσθηκε.
 
6. Ὁ ἐκκλησιομάχος Σεργιανισμός, μὲ τὸ νὰ ἔχει πρὸ πολλοῦ ἐνσωµατώσει στὸ ἐνδότερό του εἶναι[30] τὸ κοσμικὸ πνεῦμα, τὴν ἀσυνειδησία, τὴν ἐξαπάτηση καὶ τὴν παθολογικὴ δουλικότητα ἀπέναντι στοὺς ἰσχυροὺς τοῦ κόσµου τούτου, συνεχίζει νὰ προδίδει τὴν Ἐκκλησία, ὄχι πλέον ἐξ αἰτίας δῆθεν τοῦ φόβου τῶν ἀντιποίνων ἐκ μέρους τῶν ἀθέων Κρατούντων, ἀλλὰ χάριν ἰδιοτελῶν καὶ ἐγκοσμιοκρατικῶν κινήτρων καὶ ὑπὸ τὸ πέπλο τῆς δῆθεν Κανονικότητας, ἐκποιεῖ πλέον τὴν ἐλευθερία τῆς Ἐκκλησίας, µὲ ἀντάλλαγµα τὸ κέρδος τῆς φιλίας μὲ τοὺς ἰσχυροὺς αὐτοῦ τοῦ κόσµου, μαζὶ μὲ ὅλα βεβαίως τὰ συναφῆ ὑλικὰ συµφέροντα καὶ τὴν περίοπτη κοινωνικὴ θέση.
 
7. Σήμερα, στὴν µεταλλαγµένη αὐτὴ µορφή, ὁ ἰὸς τοῦ Σεργιανισµοῦ, ὡς νεο-Σεργιανισµὸς ἢ µετα-Σεργιανισµός, ἀλλὰ ἐπίσης καὶ μὲ ἄλλες πολιτειοκρατικὲς μορφές 33, προσβάλλει ὣς ἕνα βαθμό, μεγάλο µέρος τῆς Ἱεραρχίας τῶν τοπικῶν ἐπισήμων ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἀνὰ τὸν κόσµο, καὶ ἕτσι συμβάλλει στὴν προαγωγὴ τοῦ ἐπίσης ἐγκοσμιοκρατικοῦ καὶ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὑπὸ τὴν σκέπη μιᾶς ψευδοῦς (παραπλανητικῆς) Κανονικότητας.
 
* * *
 
8. Οἱ εὐσεβεῖς, Κλῆρος καὶ Λαός, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὑγιᾶ Δογματικὴ καὶ Κανονικὴ Συνείδηση, ἀπένταντι σὲ φαινόμενα καὶ κινήσεις, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἐκκλησιολογικὴ καὶ σωτηριολογικὴ σημασία, ὅπως εἶναι ὁ Οἰκουμενισμὸς καὶ ὁ Σεργιανισμός, ὀφείλουν νὰ τηρήσουν μία γνήσια Πατερικὴ στάση, ὅταν μάλιστα αὐτὰ ἑδραιώνονται συστηµατικὰ καὶ διαδίδονται εὐρέως, ἔστω καὶ ἄν δὲν ἐπιδιώκουν πάντοτε µία σαφῆ δογµατικὴ ἔκφραση, ἀλλ᾿ εἰσχωροῦν καὶ ἐνσπείρονται στὸ Σῶµα τῆς Ἐκκλησίας µὲ ὕπουλο καὶ διαβρωτικὸ τρόπο, δηλαδὴ υἱοθετοῦνται ἐνεργῶς ἢ ἐπιτρέπονται παθητικῶς ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἐπισκόπους µιᾶς ἢ περισσοτέρων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν.
 
9. Στὶς περιπτώσεις αὐτές, ἡ οὐσία τοῦ ἀγῶνος ἐναντίον τῶν ἀντι-ευαγγελικῶν, ἀντορθοδόξων καὶ ἐκφυλιστικῶν αὐτῶν φαινοµένων δὲν εἶναι ἁπλῶς καὶ μόνον μία προαιρετικὴ[31] στάση μέσα στὸ πλαίσιο μιᾶς δῆθεν οἰκονομίας, ἀλλὰ ἐπιβάλλεται ἀμέσως ἡ παύση τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας µὲ τὸν Ἐπίσκοπο καὶ τὴν Ἱεραρχία, ἡ ὁποία εἰσάγει μάλιστα συνοδικῶς τὴν αἵρεση στὴν Ἐκκλησία, εἴτε μὲ τὸ νὰ κηρύσσει αὐτήν, εἴτε μὲ τὸ νὰ συµβάλλει στὴν διάδοσή της µέσῳ τῆς σιωπῆς, τῆς παθητικότητας ἢ τῆς ἀδιαφορίας (ΙΕ’ Κανὼν τῆς Πρωτο-δευτέρας).
 
10. Ἡ Ἀποτείχιση ἀπὸ τοὺς ποιμένες, οἱ ὁποῖοι (μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ) ἔχουν ἐκπέσει, καὶ οἱ ὁποῖοι χαρακτηρίζονται πλέον ὡς «ψευδεπίσκοποι» καὶ «ψευδοδιδάσκαλοι», ἀποτελεῖ ἀναγκαιότατη ὑποχρέωση τῶν γνησίων Ὀρθοδόξων ἐν καιρῷ αἱρέσεως, γιὰ τὴν διαφύλαξη τῆς Μοναδικότητας, τῆς Ἑνότητας καὶ τῆς Καθολικότητας τῆς Ἐκκλησίας· (ἐπίσης), γιὰ τὴν ὁμολογιακὴ Μαρτυρία Πίστεως, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἱεραποστολικὴ σωτήρια Κλήση Μετανοίας πρὸς αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἐκτρέπονται καὶ γιὰ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν κοινωνία μὲ αὐτούς.  

[30]    «Ἐνδότερό του εἶναι»· στὴν φύση του, στὴν οὐσία του, στὴν πνευματική του ταυτότητα. 
[31]    Στὸ πρωτότυπο «δυνητική»· προαιρετική, ποὺ ἔχει τὴν δυνατότητα τῆς ἐπιλογῆς τοῦ ἑνὸς ἢ τοῦ ἄλλου, ποὺ εἶναι δυνατὸν νὰ γίνει ἢ νὰ μὴν γίνει.

[32]    «Οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστός· ὄφελον ψυχρὸς ἦς ἢ ζεστός· οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ, καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός, μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου» (Ἀποκ. γ’ 15-16). Ἡ λέξη «χλιαρὴ» ἐδῶ δὲν ἀναφέρεται ἁπλῶς σὲ χλιαρότητα πράξεως, ἀλλὰ σὲ χλιαρότητα πίστεως-δόγματος. Ἡ χλιαρότητα αὐτὴ στὴν Ὀρθοδοξία συνιστᾷ βεβαίως αἵρεση, διότι δὲν ὑφίσταται μέση ὁδὸς μεταξὺ Ἀληθείας καὶ ψεύδους, μεταξὺ Ὀρθοδοξίας καὶ αἱρέσεως. Αὐτὸ ποὺ παρεκκλίνει στὸ παραμικρὸ ἀπὸ τὴν Δογματικὴ Ἀλήθεία βρίσκεται ἤδη στὸ ψεῦδος-αἵρεση καὶ ὁ παρεκκλίνων ἔστω καὶ κατ᾿ ἐλάχιστον ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία βρίσκεται στὸν χῶρο τῆς αἱρέσεως.

33.Πρόσφατα γεγονότα του κορονοιού, οπως κλεισιμο εκκλησιών (καταργηση της Εκκλησίας)  ,απαγορευση λατρείας / θειας κοινωνίας ,απολυμανσεις ναών ( βλασφημία ), μασκοφορία εντός ναών ( βλασφημία ), μετάδωσει Θεία κοινωνία με κουταλάκια ( βλασφημία )  κ.λ.π.

            
Μαύρες σελίδες της σύγχρονης εκκλησιαστικής ιστορίας. Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος. 08-05-2020.
         κατεβασμα αρχειου ιερα συνοδος  νεο ημερ.          κατεβασμα αρχειου ιερα συνοδος  παλαιο ημερ
                                                                           
Μέ τά μελανότερα χρώματα ἔχουν ἤδη γραφεῖ οἱ πρόσφατες σελίδες τῆς σύγχρονης ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, λόγῳ κορωναϊοῦ. Κι αὐτό γιά τούς ἑξῆς λόγους:
1) Καταργήθηκε τό σύστημα τῆς συναλληλίας καί ἡ ἀρχή τῶν διακριτῶν ρόλων μεταξύ Πολιτείας καί Ἐκκλησίας καί υἱοθετήθηκε ἡ παρεκτροπή τοῦ καισαροπαπισμοῦ, ὅπου ἡ Ἐκκλησία ὑπετάγη πλήρως στήν Πολιτεία, τόν Καίσαρα, ὁ ὁποῖος θεωρεῖται ὡς ἀρχηγός καί κεφαλή, ὄχι μόνο τῆς Πολιτείας, ἀλλά καί τῆς Ἐκκλησίας. Οὐσιαστικά, ἡ Κρατική πλέον Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος κατήργησε τήν Αὐτοκεφαλία της, τό Συνοδικό Σύστημα, τόν κλῆρο καί τόν λαό της, ἀφοῦ ἔσπευσε ἀπό τήν πρώτη στιγμή νά ὑποταχθεῖ στά ἀντορθόδοξα κελεύσματα τῶν πολιτικῶν, ἄνευ οὐσιαστικῆς ἀντιλογίας.

2) Προτάθηκε οἱ πιστοί νά ἀσπασθοῦν τήν αἵρεση τῆς εἰκονομαχίας, ἀφοῦ τί ἄλλο – παρά καθαρή εἰκονομαχία – ἀποτελεῖ ἡ προτροπή πρός αὐτούς ἀπό πολιτικούς καί Ἱεράρχες νά μήν ἀσπάζονται τίς ἅγιες εἰκόνες, τά ἱερά λείψανα, τόν Τίμιο Σταυρό καί τό χέρι τοῦ ἱερέως, ὑπό τόν φόβο τῆς μεταδόσεως τοῦ κορωναϊοῦ.

3) Ὁδηγήθηκαν οἱ πιστοί στόν πνευματικό θάνατο, ἀφοῦ τί ἄλλο – παρά ψυχικό θάνατο – συνιστᾶ ἡ προτροπή τῶν κακῶν καί μισθωτῶν Ἐπισκόπων πρός τούς πιστούς νά μήν προσέρχονται στούς Ναούς, νά μήν ἐκκλησιάζονται καί νά μήν κοινωνοῦν.

4) Βλασφημήθηκε οἰκτρῶς καί μέ τόν χειρότερο τρόπο ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Λυτρωτής καί Σωτῆρας μας, ἀφοῦ τί ἄλλο – παρά μεγίστη βλασφημία – ἀποτελοῦν ἡ προτροπή τῆς μή προσελεύσεως στήν Θεία Μετάληψη τοῦ Τιμίου Σώματος καί Αἵματός Του, ἡ διακωμώδησή της ἀπό γνωστό παρουσιαστή, ραδιοτηλεοπτικό καί μουσικό παραγωγό, διαχρονικό ὑβριστή τῆς Ἐκκλησίας1, ἡ πρόταση περί καταργήσεως τῆς ἱερᾶς λαβίδος, ἤ ἐμβαπτίσεώς της σέ ἀντισηπτικό ἤ ἀντικαταστάσεώς της μέ πλαστικά κουταλάκια μιᾶς χρήσεως, πρός ἀποφυγήν μεταδόσεως τοῦ κορωναϊοῦ.

5) Ὑποτιμήθηκε καί ὑποβιβάστηκε πλήρως ὁ πιστός λαός τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ τί ἄλλο – παρά ὑποτίμηση καί ὑποβιβασμό – σημαίνουν ἡ τέλεση τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί τῆς Θείας Λειτουργίας, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, ἄνευ παρουσίας πιστῶν, καί ὁ ἀποκλεισμός καί ἡ παρεμπόδιση τῆς προσέλευσής τους στούς Ναούς ἀπό ἀστυνομικούς, πού φρουροῦσαν τούς Ναούς, μέ ἀποτέλεσμα τήν μή μετοχή τους στά Ἅγια Πάθη, τήν Σταύρωση, τήν Ἀποκαθήλωση, τόν Ἐπιτάφιο καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.

6) Στρεβλώθηκε πλήρως ἡ ἔννοια τῆς Λειτουργίας, ἀφοῦ «λειτουργία» = λεῖτος + ἔργον, δηλ. «τό ὑπέρ τοῦ λαοῦ ἔργον».

7) Ὑπερεξάρθηκε καί ἀνωτεροποιήθηκε ὁ κλῆρος ἔναντι τοῦ λαοῦ, ἀφοῦ τί ἄλλο παρά – παπική κληρικοκρατία καί κληρικαλισμό – σημαίνει ἡ τέλεση τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί τῆς Θείας Λειτουργίας ἀποκλειστικά καί μόνο ἀπό τούς κληρικούς,
οἱ ὁποῖοι μόνο καί μόνοι τους αὐτοί εἶχαν τό δικαίωμα νά κοινωνοῦν τά Ἄχραντα Μυστήρια.

8) Ἐνισχύθηκε ὁ λαϊκισμός, ἀφοῦ τί ἄλλο παρά – προτεσταντική λαϊκοκρατία – σημαίνει τό ἄνοιγμα τῶν Ναῶν, μόνο γιά ὁλιγόλεπτη ἰδιωτική προσευχή τῶν πιστῶν, ὅπως κάνουν οἱ προτεστάντες, ἄνευ ἱερέων καί μυστηρίων. Ὁ Ἱερός Ναός δέν εἶναι χῶρος γιά ἀτομική-ἰδιωτική προσευχή, ἀλλά χῶρος γιά δημόσια-ὁμαδική λατρεία τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τέλεση τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί Μυστηρίων. Μῆπως πίσω ἀπό τήν ἰδιωτική προσευχή ὑποβόσκει ἡ πιθανή κατάργηση τῆς δημόσιας λατρείας;

9) Προσβλήθηκε καί βεβηλώθηκε τά μέγιστα ἡ ἱερότητα τοῦ χώρου τῶν Ναῶν, ἀφοῦ τί ἄλλο – παρά προσβολή καί βεβήλωση – ἀποτελεῖ ἡ ἀπολύμανση τῶν Ναῶν, τῶν ἱερῶν εἰκόνων, τῶν ἱερῶν σκευῶν, ἀλλά καί ἡ ἀστυνομοκράτηση τῶν Ναῶν, μέ τήν εὐλογία καί συγκατάθεση τῶν κακῶν Ἐπισκόπων, λές καί ἐπρόκειτο γιά γιάφκες.

10) Ἐπιχειρήθηκε ἡ παντελῆς φίμωση τοῦ λόγου γιά τό θέμα τοῦ κορωναϊοῦ, ἀφοῦ τί ἄλλο – παρά στυγνή φίμωση – ἀποτελεῖ ἡ ἀπόφαση τῆς Δ.Ι.Σ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος τήν 1η-04-2020, ἡ ὁποία λέγει : «…δέν ἐπιτρέπει πλέον σέ κανέναν ἀπολύτως, Ἀρχιερέα, Ἱερέα, Διάκονο, Μοναχό ἤ ἄλλον ἐργάτη τῆς Ἐκκλησίας, νά προβαίνει σέ δημόσιες δηλώσεις ἤ ἐμφανίσεις στά μέσα τῆς Γενικῆς Ἐνημερώσεως καί τό Διαδίκτυο καί προτρέπει ὅλους νά ἡσυχάζουν, νά ἀσκοῦνται στήν σιωπή καί τήν ἐντονότερη προσευχή»2.

11) Φανερώθηκε ἐν τοῖς πράγμασι ἡ μεγίστη ἀποστασία, ὁλιγοπιστία καί ἀπιστία μεγάλης μερίδος τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ ἀπό τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό, ἕνεκα τοῦ φόβου μεταδόσεως τοῦ κορωναϊοῦ, ἀφοῦ θεοποιήθηκε καί εἰδωλοποιήθηκε ἡ σωματική ὑγεία ἀντί τῆς πνευματικῆς. Ἀντί νά ἔχουμε φόβο Θεοῦ, ἔχουμε φόβο κορωναϊοῦ. Ἀντί νά φοβόμαστε τόν τοῦ Θεοῦ Υἱό, φοβόμαστε τόν κορωναϊό. Ἀντί νά φοβόμαστε τόν πνευματικό μολυσμό καί θάνατο, φοβόμαστε μόνο τόν σωματικό μολυσμό καί θάνατο.

12) Ἔγιναν καταγγελίες, ἀπηγγέλθησαν κατηγορίες, σχηματίστηκαν δικογραφίες, ἐπεβλήθησαν χρηματικά πρόστιμα καί ἐκινήθησαν διώξεις ἐναντίον ἐνίων ἐνσυνειδήτων κληρικῶν καί λαϊκῶν, πού ἔπραξαν τό αὐτονόητο. Και,

13) Ὑπῆρξε σαφέστατα μπούλινγκ (bullying), ρατσιστική καί ἀντισυνταγματική συμπεριφορά ἔναντι τῆς ἐπισήμου θρησκείας τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, δηλ. τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Ἔναντι τῆς ἀνωτέρω τραγικοτάτης βιουμένης καταστάσεως, τῆς ὁποίας κύριοι ὑπεύθυνοι, ἐκτός τῶν πολιτικῶν, εἶναι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἡ Δ.Ι.Σ., καί τό σύνολο τῶν Ἱεραρχῶν, μέ ἐλαχιστότατες ἐξαιρέσεις, οἱ ὁποῖοι συνήργησαν καί συνηυδόκησαν στήν διαμόρφωση τοῦ ἀνωτέρου κλίματος, θά θέλαμε νά θέσουμε ταπεινῶς καί εὐσεβάστως τά δύο ἐπίκαιρα ἐρωτήματα, ἕνα πρός τόν λαό καί ἕνα πρός τόν κλῆρο:

α) Μήπως ὁ πραγματικά πιστός καί ἐνσυνείδητος λαός τοῦ Θεοῦ θά πρέπει νά σκεφθεῖ πολύ σοβαρά τήν συμμετοχή του στίς εὐχαριστιακές συνάξεις στούς
Ναούς, ἀκόμη καί ὅταν οἱ τελευταῖοι ἀνοίξουν γι’αὐτόν; Διότι, πῶς θά ἀνεχθεῖ πλέον ἡ καρδιά καί ἡ συνείδησή του νά φιλᾶ τό χέρι, νά τόν εὐλογεῖ, νά τοῦ κάνει κήρυγμα καί νά τόν μεταλαμβάνει ὁ μισθωτός καί κακός Ἐπίσκοπος, ὁ ὁποῖος μόλις προσφάτως τόν ἐγκατέλειψε, τόν ὁδήγησε στόν πνευματικό θάνατο καί οὐσιαστικά τόν ἐπώλησε, συμπορευόμενος μετά τῆς Πολιτείας; Ἤ ἀκόμη πῶς θά ἀντέξει νά ἀκούει τόν ἱερέα νά μνημονεύει ἕναν τέτοιο Ἐπίσκοπο ὠς ὀρθοτομοῦντα τόν λόγον τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ, κατά τήν φρικτή ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐνώπιον τοῦ ἱεροῦ θυσιαστηρίου, τοῦ Τιμίου Σώματος καί Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Αὐτοαλήθεια; Δέν ὁμοιάζει αὐτό σάν νά πηγαίνει νά λειτουργηθεῖ, νά ἐκκλησιαστεῖ καί νά κοινωνήσει ἀπό τούς Ἀρχιερεῖς Ἄννα καί Καϊάφα, πού κατεδίκασαν τόν Χριστό, καί νά ἀκούει νά μνημονεύονται ὡς ὀρθοτομοῦντες, ἀδιαφορώντας γιά τό κακούργημά τους; Δέν θά πρέπει νά προτιμήσει τήν ἀπομάκρυνση, γιά νά μήν ἀπωλεσθεῖ κι αὐτός μαζί τους; Καί,

β) Μήπως ὁ πραγματικά πιστός καί ἐνσυνείδητος κλῆρος θά πρέπει ἐπιτέλους νά σκεφθεῖ πολύ σοβαρά νά χρησιμοποιήσει τό ἔσχατο μέσον διαμαρτυρίας, πού τοῦ δίνουν οἱ Ἱεροί Κανόνες3 καί οἱ ἅγιοι Πατέρες, ἐν καιρῷ κινδυνευούσης πίστεως, πού δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τήν διακοπή μνημονεύσεως τῶν μισθωτῶν καί κακῶν Ἐπισκόπων;